ساعت ۲ نصف شب  

ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست  

ساعت ۴ صبح هنگام خواب  

وضعیت تحصیل در خوابگاه 

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذشت چند روز  

پایان گفت و گو
 

امکانات غذایی در خوابگاه  

طریقه ظرف شستن در خوابگاه  

 

این وضعیتی بود که ما پارسال تجربه کردیم مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!